สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

 Home | อีเมลล์ สสจ. ลำพูน | E-register | Provis | Download

 


บันทึกการเข้าใช้งงาน
- วันนี้ -
คน : 80 ครั้ง : 208
- ทั้งหมด -
คน :73726 ครั้ง :701393

  1. คู่มือการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
  2. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  3. ตัวอย่างนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
  4. แนวทาง Healthy Meeting
  5. แนวทางการดำเนินงานร้านอาหารไร้พุง
  6. แบบเกณฑ์มาตรฐานโรงครัวโรงพยาบาล
  7. แบบประเมินโรงพยาบาล