สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

 Home | อีเมลล์ สสจ. ลำพูน | E-register | Provis | Download

 


บันทึกการเข้าใช้งงาน
- วันนี้ -
คน : 40 ครั้ง : 148
- ทั้งหมด -
คน :44247 ครั้ง :336407

  1. คู่มือการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
  2. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  3. ตัวอย่างนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
  4. แนวทาง Healthy Meeting
  5. แนวทางการดำเนินงานร้านอาหารไร้พุง
  6. แบบเกณฑ์มาตรฐานโรงครัวโรงพยาบาล
  7. แบบประเมินโรงพยาบาล