สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

 Home | อีเมลล์ สสจ. ลำพูน | E-register | Provis | Download

 


บันทึกการเข้าใช้งงาน
- วันนี้ -
คน : 3 ครั้ง : 3
- ทั้งหมด -
คน :42008 ครั้ง :316708

  1. คู่มือการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
  2. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  3. ตัวอย่างนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
  4. แนวทาง Healthy Meeting
  5. แนวทางการดำเนินงานร้านอาหารไร้พุง
  6. แบบเกณฑ์มาตรฐานโรงครัวโรงพยาบาล
  7. แบบประเมินโรงพยาบาล