ลงทะเบียนเพื่อลงนามถวายพระพร
คำนำหน้า ชื่อ  :
 
ชื่อ :
 
สกุล :
 
หน่วยงาน  :
 
รหัสประจำตัวประชาชน :
 


หน่วยงาน
ลงทะเบียนไปแล้ว
 โรงพยาบาล ลี้
129 คน
 รพ.สต. บ้านห้วยแพ่ง หมู่ที่ 12
128 คน
 โรงพยาบาล ทุ่งหัวช้าง
39 คน
 สนง.สาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
29 คน
 โรงพยาบาล บ้านโฮ่ง
17 คน
 สนง.สาธารณสุขจังหวัด งานควบคุมโรคติดต่อ
12 คน
 รพ.สต. บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 08
11 คน
 สนง.สาธารณสุขจังหวัด งานการแพทย์
10 คน
 สนง.สาธารณสุขจังหวัด งาน คบส.
10 คน
 สนง.สาธารณสุขจังหวัด กลุ่นงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
9 คน
 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติป่าซาง หมู่ที่ 03
7 คน
 สนง.สาธารณสุขจังหวัด งานอนามัย
7 คน
 รพ.สต. บ้านกลาง บ้านพญาผาบ หมู่ที่ 01
6 คน
 รพ.สต. แม่แรง บ้านกอม่วง หมู่ที่ 08
6 คน
 รพ.สต. ม่วงน้อย บ้านแซม หมู่ที่ 02
5 คน
 รพ.สต. บ้านมงคลชัย หมู่ที่ 10
5 คน
 สนง.สาธารณสุขจังหวัด งานประกันสุขภาพ
5 คน
 รพ.สต. น้ำดิบ บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 02
5 คน
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ป่าซาง
5 คน
 โรงพยาบาล ลำพูน
5 คน
 โรงพยาบาล แม่ทา
5 คน
 รพ.สต. อุโมงค์ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 01
4 คน
 รพ.สต. บ้านห้วยไซเหนือ หมู่ที่ 04
4 คน
 สนง.สาธารณสุขจังหวัด งานพัฒนาบุคลากร
4 คน
 สนง.สาธารณสุขจังหวัด งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
4 คน
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ลี้
4 คน
 รพ.สต. ทุ่งหัวช้าง บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 05
4 คน
 รพ.สต. บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 07
4 คน
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุ่งหัวช้าง
4 คน
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แม่ทา
4 คน
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
3 คน
 รพ.สต. บ้านปาง หมู่ที่ 01
3 คน
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บ้านโฮ่ง
3 คน
 รพ.สต. ทาปลาดุก บ้านทาชมภู หมู่ที่ 04
3 คน
 รพ.สต. ตะเคียนปม บ้านไม้ตะเคียน หมู่ที่ 02
3 คน
 สนง.สาธารณสุขจังหวัด งานสุขศึกษาฯ
3 คน
 รพ.สต. ห้วยยาบ บ้านสันพระเจ้าแดง หมู่ที่ 06
3 คน
 รพ.สต. ก้อ บ้านก้อท่า หมู่ที่ 04
3 คน
 รพ.สต. บ้านแม่ตืน หมู่ที่ 03
2 คน
 สนง.สาธารณสุขจังหวัด งาน Lab
2 คน
 
2 คน
 รพ.สต. บ้านวังสวนกล้วย หมู่ที่ 12
2 คน
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บ้านธิ
2 คน
 โรงพยาบาล บ้านธิ
2 คน
 รพ.สต. ท่าตุ้ม บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 01
2 คน
 รพ.สต. มะเขือแจ้ บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 04
1 คน
 รพ.สต. หนองหนาม บ้านรั้ว หมู่ที่ 08
1 คน
 รพ.สต. ป่าสัก บ้านหนองหลุม หมู่ที่ 10
1 คน
 รพ.สต. บ้านปวง บ้านดอนมูล หมู่ที่ 08
1 คน
 รพ.สต. บ้านหนองปลาสวาย หมู่ที่ 02
1 คน
 รพ.สต. ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 03
1 คน
 รพ.สต. บ้านแม่เทย หมู่ที่ 06
1 คน
 รพ.สต. บ้านพระบาทห้วยต้ม หมู่ที่ 12
1 คน
 รพ.สต. ปากบ่อง บ้านหนองสลีก หมู่ที่ 03
1 คน
 รพ.สต. บ้านห้วยแหน หมู่ที่ 02
1 คน
 รพ.สต. ทากาศ บ้านทากาศ หมู่ที่ 06
1 คน
 รพ.สต. มะกอก บ้านมะกอก หมู่ที่ 04
1 คน
 รพ.สต. บ้านแม่สะป๊วด หมู่ที่ 02
1 คน
 รพ.สต. บ้านแป้น บ้านป่าซางน้อย หมู่ที่ 01
1 คน
 รพ.สต. เหมืองง่า บ้านหลุก หมู่ที่ 08
1 คน
 รพ.สต. หนองยวง บ้านเหล่าดู่ หมู่ที่ 01
1 คน
 รพ.สต. หนองล่อง บ้านแพะใต้ หมู่ที่ 07
1 คน
 รพ.สต. บ้านดงหลวง หมู่ที่ 05
1 คน
 รพ.สต. บ้านห้วยหละ หมู่ที่ 03
1 คน
 รพ.สต. ศรีบัวบาน บ้านม้าใต้ หมู่ที่ 05
1 คน
ลงทะเบียนทั้งหมดรวม
549