200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
รายงานการประชุม คปสอ.
200x100
ระบบ Cloud Conference

ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
1เอกสารการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลำพูน
2คู่มือการใช้งาน TOT Cloud Conference
3อบรมข้อมูลมาตราฐาน 43 แฟ้ม คุณภาพการบันทึกข้อมูลตามโครงสร้าง มาตราฐานด้านการแพทย์และสุขภาพและระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิก PHR (Personal Health Record) วันที่ 26 และ 28 มีนาคม 2561
4เอกสารประกอบการประชุม (ระบบฐานข้อมูล) แพทย์แผนไทย
5เอกสารประกอบการประชุมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ของรพสต วันที่ 21 กพ 2561 ณ ห้องประชุมสสจ.ลำพูน
6เอกสารตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลำพูน วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
7แผนปฏิบัติการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2561
8การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2561
9ประชากรทะเบียนราษฎร์แยกกลุ่มอายุรายอำเภอ ปี 2560
10แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561เว็บไซต์หน่วยงานราชการ