200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
รายงานการประชุม คปสอ.
200x100
ระบบ Cloud Conference


ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
1เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 และการประเมินผลแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน วันที่ 19-20 กย 61
2เอกสารอบรมโปรแกรม District Health Data Center เพื่อบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้มระดับอำเภอและ CUP
3เอกสารการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลำพูน
4คู่มือการใช้งาน TOT Cloud Conference
5อบรมข้อมูลมาตราฐาน 43 แฟ้ม คุณภาพการบันทึกข้อมูลตามโครงสร้าง มาตราฐานด้านการแพทย์และสุขภาพและระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิก PHR (Personal Health Record) วันที่ 26 และ 28 มีนาคม 2561
6เอกสารประกอบการประชุม (ระบบฐานข้อมูล) แพทย์แผนไทย
7เอกสารประกอบการประชุมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ของรพสต วันที่ 21 กพ 2561 ณ ห้องประชุมสสจ.ลำพูน
8เอกสารตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลำพูน วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
9แผนปฏิบัติการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2561
10การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2561เว็บไซต์หน่วยงานราชการ