QRCODE พัฒนายุทธศาสตร์

#หัวข้อ
1สุขภาพ Digital
2ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Sevice Plan) และ การถอดบทเรียนจาก การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3แบบฟอร์มการประเมินตนเอง และหลักเกณฑ์การจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการ
4การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่2 ปีงบประมาณ 2566
5องค์กรสมรรถนะสูง MOPH-4T
6งานประเมินผลสาธารณสุข
7ข้อมูล สาเหตุการตาย
8งานประเมินผลงานสาธารณสุขและการตรวจราชการ
9การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10คณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจถ่ายโอนฯ
11เอกสารประกอบการ ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 รอบที่2/2565
12ประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดลำพูน ภายใต้การปฏิรูปเขตสุขภาพและการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13ตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดลำพูน
14แบบฟอร์ม ผลการดำเนินงานประเด็นตรวจราชการบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1
15แบบสอบถาม ความประสงค์ในการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในปีงบประมาณ 2567
16ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
17เอกสารการตรวจราชการและนิเทศงาน E-INSPECTION ปีงบประมาณ 2565
18คำสั่งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
19การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565
20งบลงทุน

สมาชิกใน พัฒนายุทธศาสตร์
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางบุษบา อนุศักดิ์
รองนายแพทย์สาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

200x200
นางสุวิมล ทิพย์ชมภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
200x200
มนตรี อินแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
200x200
นางสุรางค์ หมื่นกัณฑ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวกาญจนา ศรีไว
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสมพิศ อิ่นอ้าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
200x200
นายกฤษฎา ญาณพันธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
200x200
นางสาวสุทธิดา เกิดช่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
200x200
นางชนัญชิดา เนตรประสาท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ