QRCODE พัฒนายุทธศาสตร์

#หัวข้อ
1ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน”โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Easy Asthma & COPD Clinic) : EACC ปี 2564 ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
2การจัดทำแผนประจำปี 2564
3รายงานประจำปี
4คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามประเด็นมุ่นเน้นระดับเขตสุขภาพ
5ระบบบริการสุขภาพ Service Plan
6PA (Performance Agreement)
7รายงานข้อมูลประชากร
8รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ ในจังหวัดลำพูน
9แบบฟอร์ม สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
11คำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement: PA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ 2562
12โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) และศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
13บุคลากร
14สถานบริการ
15แผนที่
16ข้อมูลทั่วไป

#หัวข้อ
1

2

23-8-61

3

4

5

สมาชิกใน พัฒนายุทธศาสตร์
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางบุษบา อนุศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

200x200
มนตรี อินแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสุวิมล ทิพย์ชมภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
200x200
นางสุรางค์ หมื่นกัณฑ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวกาญจนา ศรีไว
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางกรรณิกา มะโนวรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นางสมพิศ อิ่นอ้าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
200x200
นายกฤษฎา ญาณพันธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์