QRCODE พัฒนายุทธศาสตร์

#หัวข้อ
1ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
2เอกสารการตรวจราชการและนิเทศงาน E-INSPECTION ปีงบประมาณ 2565
3คำสั่งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
4การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565
5งบลงทุน
6การดำเนินงาน EACC โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Easy Asthma & COPD Clinic) จังหวัดลำพูน
7การจัดทำแผนประจำปี 2564
8รายงานประจำปี
9คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามประเด็นมุ่นเน้นระดับเขตสุขภาพ
10ระบบบริการสุขภาพ Service Plan
11PA (Performance Agreement)
12รายงานข้อมูลประชากร
13รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ ในจังหวัดลำพูน
14แบบฟอร์ม สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
15ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
16คำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement: PA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ 2562
17ข้อมูลทั่วไป

สมาชิกใน พัฒนายุทธศาสตร์
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางบุษบา อนุศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

200x200
มนตรี อินแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสุวิมล ทิพย์ชมภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
200x200
นางสุรางค์ หมื่นกัณฑ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวกาญจนา ศรีไว
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางกรรณิกา มะโนวรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นางสมพิศ อิ่นอ้าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
200x200
นายกฤษฎา ญาณพันธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์