QRCODE งานพัสดุ

สมาชิกใน งานพัสดุ
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางจิราภร บุญมาก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

200x200
นายจำเริญ ตุลย์วัฒนางกูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
200x200
นายเชาวรินทร์ สอนปาละ
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
200x200
นางสาวสุทธินันท์ ชาติไทย
เจ้าพนักงานธุรการ
200x200
นางสาวนริสรา เพ็ญสิทธิ์
นักวิชาการพัสดุ
200x200
นายมานพ อุโมงค์โน
พนักงานขับรถ
200x200
นายเจตน์ สุภานันท์
พนักงานขับรถยนต์
200x200
นายวิทยา สุภาวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
200x200
นายชัยพัฒน์ จินะราช
พนักงานขับรถยนต์