QRCODE งานพัสดุ

สมาชิกใน งานพัสดุ
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางเมธินี วิเศษรักสกุล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

200x200
นายจำเริญ ตุลย์วัฒนางกูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
200x200
นางสาวปรียวิชญา ดวงลังกา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
200x200
นางสาวบัณพร สมนา
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
200x200
นางณปภา ศรีทะรัง
นักวิชาการพัสดุ
200x200
นางสาวรสสุดา สาระจันทร์
นักวิชาการพัสดุ
200x200
นายอนวัช สอนใต้
เจ้าพนักงานพัสดุ