QRCODE กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#หัวข้อ
1เอกสารเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินที่ 1/2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3,4,5)
2เอกสารเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินที่ 1/2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
3เอกสารเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินที่ 1/2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
4เอกสารเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินที่ 1/2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3)
5รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.ลี้
6รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง เภสัชกรรพ.ป่าซาง หัวหน้าพยาบาลรพ.ลี้ และสาธารณสุขอำเภอลี้
7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
8การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2565) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
9การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2565) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
10การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2565) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
11ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563
12วาระประชุมครั้งที่ 1 12 พ.ย.62(พตส)
13กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
14รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
15รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
16การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
17ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4)
18ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3)
19ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
20ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2)

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
1นิตยายะยอง
2ใบสมัครรับย้าย_ผอ.รพ.สต
3รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง
4การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ รอบการประเมินที่ 1/2566
5เอกสารการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง รอบที่ 1/2566
6ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
7การจัดเก็บข้อมูลภาระงาน FTE
8แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
9แบบประเมินศักยภาพบุคคล (แบบฟอร์มการประเมินใหม่)
10แบบฟอร์มขอย้าย-ขอโอน (ปรับปรุงใหม่)
11 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538
12 แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ( ตาม ว.246 ลงวันที่ 3 ก.พ. 63 )
13แบบฟอร์คำสั่งจ้าง/ลาออก ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน รายวัน
14คู่มือการใช้ HROPS (NON-HR)
15บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงโครงสร้างใหม่
16การประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17แก้ไข การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
18แบบคำร้องขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
19แบบฟอร์มลาออกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
20แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม การประชุมใหญ่สมาชิก กสล.พกส. ประจำปี 2560

สมาชิกใน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางผ่องศรี อุปละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

200x200
นางสาวฐิติกมล จันทะระ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
200x200
นางสาวศิริรัตน์ สายสุคนธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางณัฐชยา ไชยมะโน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางสาวชลธิชา ศรีชัยวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
200x200
นายทศพร เตชะพลี
นักทรัพยากรบุคคล
200x200
นางสาวสุกัญญา พรมเถาว์
นักทรัพยากรบุคคล