QRCODE กลุ่มงานนิติการ

#หัวข้อ
1รายงานและขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ลงเว็บไซต์
2รายงานและขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ลงเว็บไซต์
3ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการ ขั้นตอน และกระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ลงเว็บไซต์
4รายงานและขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ลงเว็บไซต์
5คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ที่ 83/2559 เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
6คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ที่ 82/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
7สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพุน

สมาชิกใน กลุ่มงานนิติการ