QRCODE กลุ่มงายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

สมาชิกใน กลุ่มงายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายเกรียงไกร ยังฉิม
เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

200x200
นางสาวอชิรญา ศรีคำมูล
นักจัดการงานทั่วไป