QRCODE อำเภอบ้านโฮ่ง

#หัวข้อ
1การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตราฐานการปฎิบัติงาน
2ประกาศข้าราชการผู้ที่มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
3แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
4รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5ประกาศแนวทางปฎิบัติการจัดทำคำมั่น ในการพัฒนาตนเองกรณีข้าราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
6EB18.การจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
7หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
8หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
9การจัดการความเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
10การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
11ข้อมูลหน่วยงานที่เป็นปัจจุปัน
12การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแดงขั้นตอน ระยะเวลา
13การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
14การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
15การกำหนด มาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
16การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
17ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ปี 2562
18คู่มือระบบการป้องกันละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนปี 2562
19แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2561

#หัวข้อ
1

บริบทของพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

 

ประวัติความเป็นมา  

 

อำเภอบ้านโฮ่ง แต่เดิมเป็นตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งขึ้นกับอำเภอปากบ่อง  จังหวัดลำพูน(อำเภอป่าซางปัจจุบัน)  คำว่า "โฮ่ง" เป็นภาษาพื้นเมือง แปลว่า ลุ่ม ต่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอบ้านโฮ่งเป็นบริเวณที่ราบลุ่มลาดต่ำเป็นแนวจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ สังเกตได้จากแม่น้ำลี้ ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ระหว่างเขตติดต่ออำเภอลี้ กับอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง บริเวณเทือกเขาดอยอีฮุย ได้ไหลย้อนกลับขึ้นสู่อำเภอบ้านโฮ่ง บริเวณท้องที่ตำบลต่างๆของอำเภอบ้านโฮ่ง ลงสู่แม่น้ำปิง และพื้นที่เป็นแนวลาดต่ำจากทิศตะวันออก สู่ทิศตะวันตก มีทิวเขาเป็นเขตล้อมโดยรอบเกือบทุกด้าน ในสมัยก่อนการเดินทางไปมาของราษฎรใช้เวลาในการเดินทางมาก ในเวลาต่อมาจำนวนประชาชนเพิ่มมากขึ้น ชุมชนมีการขยายตัว ทางราชการ จึงได้ยกฐานะ เป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ ปี พ.ศ. 2460 โดยรวมพื้นที่ตำบลบ้านโฮ่ง ตำบลป่าพลู ตำบลศรีเตี้ยและตำบลเหล่ายาว รวม  4 ตำบล  เป็นเขตการปกครองเรียกว่า กิ่งอำเภอบ้านโฮ่ง ขึ้นกับอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอ  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499

คำขวัญอำเภอบ้านโฮ่ง

 

ถ้ำหลวงงดงาม           ลือนามหอมกระเทียม       ลำไยรสเยี่ยม                 พระเจ้าสะเลียมหวานเลิศล้ำ

น้ำตกงามแท้             แค่หลวงงามตา              บูชาพระเจ้าตนหลวง        บวงสรวงพระบาทสามยอด        

สภาพทางภูมิศาสตร์

                                                                                   

อำเภอบ้านโฮ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดลำพูน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนประมาณ 40  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 596.9  ตารางกิโลเมตร มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ตลอดสายมีลักษณะเป็นถนนลาดยาง โดยมีลักษณะ 4 ช่องทางเป็นบางช่วง   มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ อำเภอเวียงหนองล่อง

ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ อำเภอป่าซางและอำเภอแม่ทา

ทิศใต้                      ติดต่อกับ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ และอำเภอฮอด (จังหวัดเชียงใหม่)

ทิศตะวันตก               ติดต่อกับ อำเภอจอมทอง (จังหวัดเชียงใหม่)

2

 

ประวัติความเป็นมา  

 

อำเภอบ้านโฮ่ง แต่เดิมเป็นตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งขึ้นกับอำเภอปากบ่อง  จังหวัดลำพูน(อำเภอป่าซางปัจจุบัน)  คำว่า "โฮ่ง" เป็นภาษาพื้นเมือง แปลว่า ลุ่ม ต่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอบ้านโฮ่งเป็นบริเวณที่ราบลุ่มลาดต่ำเป็นแนวจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ สังเกตได้จากแม่น้ำลี้ ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ระหว่างเขตติดต่ออำเภอลี้ กับอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง บริเวณเทือกเขาดอยอีฮุย ได้ไหลย้อนกลับขึ้นสู่อำเภอบ้านโฮ่ง บริเวณท้องที่ตำบลต่างๆของอำเภอบ้านโฮ่ง ลงสู่แม่น้ำปิง และพื้นที่เป็นแนวลาดต่ำจากทิศตะวันออก สู่ทิศตะวันตก มีทิวเขาเป็นเขตล้อมโดยรอบเกือบทุกด้าน ในสมัยก่อนการเดินทางไปมาของราษฎรใช้เวลาในการเดินทางมาก ในเวลาต่อมาจำนวนประชาชนเพิ่มมากขึ้น ชุมชนมีการขยายตัว ทางราชการ จึงได้ยกฐานะ เป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ ปี พ.ศ. 2460 โดยรวมพื้นที่ตำบลบ้านโฮ่ง ตำบลป่าพลู ตำบลศรีเตี้ยและตำบลเหล่ายาว รวม  4 ตำบล  เป็นเขตการปกครองเรียกว่า กิ่งอำเภอบ้านโฮ่ง ขึ้นกับอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอ  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499

คำขวัญอำเภอบ้านโฮ่ง

 

ถ้ำหลวงงดงาม           ลือนามหอมกระเทียม       ลำไยรสเยี่ยม                 พระเจ้าสะเลียมหวานเลิศล้ำ

น้ำตกงามแท้             แค่หลวงงามตา              บูชาพระเจ้าตนหลวง        บวงสรวงพระบาทสามยอด        

สภาพทางภูมิศาสตร์

                                                                                   

อำเภอบ้านโฮ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดลำพูน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนประมาณ 40  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 596.9  ตารางกิโลเมตร มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ตลอดสายมีลักษณะเป็นถนนลาดยาง โดยมีลักษณะ 4 ช่องทางเป็นบางช่วง   มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ อำเภอเวียงหนองล่อง

ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ อำเภอป่าซางและอำเภอแม่ทา

ทิศใต้                      ติดต่อกับ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ และอำเภอฮอด (จังหวัดเชียงใหม่)

ทิศตะวันตก               ติดต่อกับ อำเภอจอมทอง (จังหวัดเชียงใหม่)

ภาพแสดงแผนที่โดยสังเขปของ อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน

สมาชิกใน อำเภอบ้านโฮ่ง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายธวัชชัย รัตนไพบูลย์วิทย์
สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง

200x200
นายวันชัย รัตนพรม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง