QRCODE อำเภอบ้านโฮ่ง

#หัวข้อ
1เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT1
2เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT2
3เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT3
4เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT4
5เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT5
6เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT6
7เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT7
8เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT8
9เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT9
10เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT10
11เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT11
12เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT12
13เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT13
14เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT14
15เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT15
16เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT16
17เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT17
18เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT18
19เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT19
20เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2566 - MOIT20

#หัวข้อ
1

บริบทของพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

 

ประวัติความเป็นมา  

 

อำเภอบ้านโฮ่ง แต่เดิมเป็นตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งขึ้นกับอำเภอปากบ่อง  จังหวัดลำพูน(อำเภอป่าซางปัจจุบัน)  คำว่า "โฮ่ง" เป็นภาษาพื้นเมือง แปลว่า ลุ่ม ต่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอบ้านโฮ่งเป็นบริเวณที่ราบลุ่มลาดต่ำเป็นแนวจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ สังเกตได้จากแม่น้ำลี้ ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ระหว่างเขตติดต่ออำเภอลี้ กับอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง บริเวณเทือกเขาดอยอีฮุย ได้ไหลย้อนกลับขึ้นสู่อำเภอบ้านโฮ่ง บริเวณท้องที่ตำบลต่างๆของอำเภอบ้านโฮ่ง ลงสู่แม่น้ำปิง และพื้นที่เป็นแนวลาดต่ำจากทิศตะวันออก สู่ทิศตะวันตก มีทิวเขาเป็นเขตล้อมโดยรอบเกือบทุกด้าน ในสมัยก่อนการเดินทางไปมาของราษฎรใช้เวลาในการเดินทางมาก ในเวลาต่อมาจำนวนประชาชนเพิ่มมากขึ้น ชุมชนมีการขยายตัว ทางราชการ จึงได้ยกฐานะ เป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ ปี พ.ศ. 2460 โดยรวมพื้นที่ตำบลบ้านโฮ่ง ตำบลป่าพลู ตำบลศรีเตี้ยและตำบลเหล่ายาว รวม  4 ตำบล  เป็นเขตการปกครองเรียกว่า กิ่งอำเภอบ้านโฮ่ง ขึ้นกับอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอ  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499

คำขวัญอำเภอบ้านโฮ่ง

 

ถ้ำหลวงงดงาม           ลือนามหอมกระเทียม       ลำไยรสเยี่ยม                 พระเจ้าสะเลียมหวานเลิศล้ำ

น้ำตกงามแท้             แค่หลวงงามตา              บูชาพระเจ้าตนหลวง        บวงสรวงพระบาทสามยอด        

สภาพทางภูมิศาสตร์

                                                                                   

อำเภอบ้านโฮ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดลำพูน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนประมาณ 40  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 596.9  ตารางกิโลเมตร มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ตลอดสายมีลักษณะเป็นถนนลาดยาง โดยมีลักษณะ 4 ช่องทางเป็นบางช่วง   มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ อำเภอเวียงหนองล่อง

ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ อำเภอป่าซางและอำเภอแม่ทา

ทิศใต้                      ติดต่อกับ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ และอำเภอฮอด (จังหวัดเชียงใหม่)

ทิศตะวันตก               ติดต่อกับ อำเภอจอมทอง (จังหวัดเชียงใหม่)

2

 

ประวัติความเป็นมา  

 

อำเภอบ้านโฮ่ง แต่เดิมเป็นตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งขึ้นกับอำเภอปากบ่อง  จังหวัดลำพูน(อำเภอป่าซางปัจจุบัน)  คำว่า "โฮ่ง" เป็นภาษาพื้นเมือง แปลว่า ลุ่ม ต่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอบ้านโฮ่งเป็นบริเวณที่ราบลุ่มลาดต่ำเป็นแนวจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ สังเกตได้จากแม่น้ำลี้ ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ระหว่างเขตติดต่ออำเภอลี้ กับอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง บริเวณเทือกเขาดอยอีฮุย ได้ไหลย้อนกลับขึ้นสู่อำเภอบ้านโฮ่ง บริเวณท้องที่ตำบลต่างๆของอำเภอบ้านโฮ่ง ลงสู่แม่น้ำปิง และพื้นที่เป็นแนวลาดต่ำจากทิศตะวันออก สู่ทิศตะวันตก มีทิวเขาเป็นเขตล้อมโดยรอบเกือบทุกด้าน ในสมัยก่อนการเดินทางไปมาของราษฎรใช้เวลาในการเดินทางมาก ในเวลาต่อมาจำนวนประชาชนเพิ่มมากขึ้น ชุมชนมีการขยายตัว ทางราชการ จึงได้ยกฐานะ เป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ ปี พ.ศ. 2460 โดยรวมพื้นที่ตำบลบ้านโฮ่ง ตำบลป่าพลู ตำบลศรีเตี้ยและตำบลเหล่ายาว รวม  4 ตำบล  เป็นเขตการปกครองเรียกว่า กิ่งอำเภอบ้านโฮ่ง ขึ้นกับอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอ  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499

คำขวัญอำเภอบ้านโฮ่ง

 

ถ้ำหลวงงดงาม           ลือนามหอมกระเทียม       ลำไยรสเยี่ยม                 พระเจ้าสะเลียมหวานเลิศล้ำ

น้ำตกงามแท้             แค่หลวงงามตา              บูชาพระเจ้าตนหลวง        บวงสรวงพระบาทสามยอด        

สภาพทางภูมิศาสตร์

                                                                                   

อำเภอบ้านโฮ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดลำพูน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนประมาณ 40  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 596.9  ตารางกิโลเมตร มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ตลอดสายมีลักษณะเป็นถนนลาดยาง โดยมีลักษณะ 4 ช่องทางเป็นบางช่วง   มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ อำเภอเวียงหนองล่อง

ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ อำเภอป่าซางและอำเภอแม่ทา

ทิศใต้                      ติดต่อกับ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ และอำเภอฮอด (จังหวัดเชียงใหม่)

ทิศตะวันตก               ติดต่อกับ อำเภอจอมทอง (จังหวัดเชียงใหม่)

ภาพแสดงแผนที่โดยสังเขปของ อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอบ้านโฮ่ง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายวันชัย รัตนพรม
สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง

200x200
นายสมชาย แสนวงค์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
200x200
นางศิริพันทน์ รัตนพรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นายภิญโญ เขื่อนคำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
200x200
นางสาวนิภาวรรณ ร่มป่าตัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
200x200
นายพิทักษ์ ขัดสงคราม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน