QRCODE อำเภอลี้

#หัวข้อ
1EB 21 รายงานตามกรอบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
2EB 25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางปฎิบัติงาน
3EB8 รายงานผลดำเนินการตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
5EB 25 กรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พ.ศ.2562
6EB 24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
7EB23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562
8EB 14 ผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก
9EB7
10EB6
11EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
12แผนผังแสดงขั้นตอนรับรองการมีสิทธิ์ รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (อสม.)
13กรอบ กลไก มาตรการ แนวทาง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
14กิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
15กิจกรรม จริยธรรม สสอ ลี้
16มาตรการ กลไก การป้องกันการรับสินบน
17แบบฟอร์มตอบสนองข้อร้องเรียน
18สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน สสอ ลี้
19ประกาศเจตนารมสุจริต
20มาตรการ บริหารผลการปฏิบัติราชการ

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอลี้
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายพงศกร ตันติวรางกูร
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอลี้

200x200
สมศักดิ์ ปาอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางณัฐวรรณ แก้ววงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน