QRCODE อำเภอลี้

#หัวข้อ
1Infografic ประกาศแสดงเจตนารมต่อต้านทุจริต
2ประกาศผลการสอบข้อเขียน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
3เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT23
4เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT22
5เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT21
6เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT20
7เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT19
8เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT18
9เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT17
10เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT16
11เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT15
12เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT14
13เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT13
14เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT12
15เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT11
16เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT10
17เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT9
18เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT8
19เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT7
20เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2565 - MOIT6

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอลี้
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายโยธิน จันทร์ทิพย์
สาธารณสุขอำเภอลี้

200x200
นางณัฐวรรณ แก้ววงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
สมศักดิ์ ปาอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นายพงศกร ตันติวรางกูร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวกมลรัตน์ สานา
นักวิชาการสาธารณสุข