QRCODE อำเภอทุ่งหัวช้าง

#หัวข้อ
1Flowchart กระบวนการทำงาน สสอ.ทุ่งหัวช้าง
2สรุปรายงานการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
4การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
5การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
6การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
7การกำหนดมาตรการกลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
8การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
9รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562
10แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11แผนผังแสดงขั้นตอนรับรองการมีสิทธิ์ รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (อสม.)
12การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
13แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562
14การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
15การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
16เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
17การดำเนินงานป้องกันการรับสินบน
18การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
19การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
20เผยแพร่ กรฎกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอทุ่งหัวช้าง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายธวัชชัย รัตนไพบูลย์วิทย์
สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง

200x200
นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
200x200
นางสาวพัชรี อินถา
นักวิชาการสาธารณสุข