QRCODE อำเภอทุ่งหัวช้าง

#หัวข้อ
1สรุปรายงานการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
3การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
4การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
5การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
6การกำหนดมาตรการกลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
7การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
8รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562
9แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10แผนผังแสดงขั้นตอนรับรองการมีสิทธิ์ รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (อสม.)
11การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
12แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562
13การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
14การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
15เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
16การดำเนินงานป้องกันการรับสินบน
17การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
18การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
19เผยแพร่ กรฎกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
20เผยแพร่การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอ หรือคู่สัญญา

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอทุ่งหัวช้าง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายธวัชชัย รัตนไพบูลย์วิทย์
สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง

200x200
นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
200x200
นางสาวพัชรี อินถา
นักวิชาการสาธารณสุข