QRCODE อำเภอทุ่งหัวช้าง

#หัวข้อ
1การติดตามประเมินผลชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน ปี 2566
2แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม อำเภอทุ่งหัวช้าง ปี 2566
3เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT1
4เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT2
5เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT3
6เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT4
7เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT5
8เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT6
9เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT7
10เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT8
11เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT9
12เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT10
13เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT11
14เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT12
15เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT13
16เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT14
17เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT15
18เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT16
19เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT17
20เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT18

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอทุ่งหัวช้าง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายโยธิน จันทร์ทิพย์
สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง

200x200
นางพัชรี คำปวน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
200x200
นางศัลยา ตายะ
นักวิชาการสาธารณสุข