QRCODE อำเภอทุ่งหัวช้าง

#หัวข้อ
1เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT1
2เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT2
3เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT3
4เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT4
5เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT5
6เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT6
7เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT7
8เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT8
9เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT9
10เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT10
11เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT11
12เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT12
13เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT13
14เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT14
15เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT15
16เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT16
17เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT17
18เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT18
19เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT19
20เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT20

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอทุ่งหัวช้าง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายธวัชชัย รัตนไพบูลย์วิทย์
สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง

200x200
นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
200x200
นางพัชรี คำปวน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
200x200
นางศัลยา ตายะ
นักวิชาการสาธารณสุข