QRCODE กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

#หัวข้อ
1ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการลาศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ เดือนตุลาคม ครั้งที่2
2ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการลาศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ
3การเขียน SAR และวิเคราะห์โรงพยาบาลอย่างมืออาชีพ 29 มค.2561
4้เอกสารประชุมเครือข่ายปฐมภูมิ วันที่ 17 มกราคม 2561
5เอกสารประชุม PMQA วันที่ 9-11 ธันวาคม 2561
6ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าป่วยการผ่านระบบ e-paymeant กรมบัญชีกลาง
7เอกสารการประชุมวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560
8สสจ-ลำพูน วันที่ 19 ธ ค 2560
9R2R Continuing
10ผู้สูงอายุ
11ไตเรื้อรัง
12Researching Planning
13concept paper
14แบบประเมินดัชนีวัดความสุขของเจ้าหน้าที่ (Happy work life index) รายบุคคล เฉพาะเจ้าหน้าที่ สสจ.ลำพูน

#หัวข้อ
1สัญญานักเรียนทุน ประเภทต่างๆ
2รายละเอียดและขั้นตอนการลาศึกษา ฝึกอบรม การทำสัญญา แบบใบลา แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษา
3มูลนิธิแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทร่บรมราชชนนี พอ.สว.
4แบบยืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
5เอกสารประกอบการประชุมพัฒนากลไก วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
6แบบรายงานข้อมูลการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานวิจัย
7แบบรายงานข้อมูลการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานวิจัย
8แนวทางการส่งต่อกลุ่มโรคสำคัญจังหวัดลำพูน
9โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
10เอกสารการประชุม รพ.สต.ติดดาว วันที่ 8 มกราคม 2562
11เอกสารประชุม COC วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561
12เอกสารประชุม PMQA วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
13เอกสารประชุมมหกรรมคุณภาพการดำเนินงานพัฒนาการสร้างสุขภาพในชุมชน วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
14ระเบียบ สำนักนายกว่าด้วยการพัฒนาคุณชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
15เอกสารการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

สมาชิกใน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางพวงผกา สุริวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

200x200
นายพัฒฑณา อินทะชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางกุหลาบทิพย์ พิทักษ์รัตนานุกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นายพงศกร ศรีสมยา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสุรัสวดี ศศิวรรณพงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นางบุณฑริกา สุภานันท์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นายธาดา ตรรกทวีผล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ