QRCODE กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

สมาชิกใน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

200x200
นายพัฒฑณา อินทะชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางกุหลาบทิพย์ พิทักษ์รัตนานุกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางบุญฑริกา สุภานันท์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นายพงศกร ศรีสมยา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสุรัสวดี ศศิวรรณพงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นายธาดา ตรรกทวีผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
200x200
นางสาวณัฏฐธิดา สุขใหญ่
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ