QRCODE กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

#หัวข้อ
1แนวทางการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมระยะสั้นภายในประเทศ
2ขั้นตอนการดำเนินการลาไปศึกษาฝึกอบรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
3สัญญานักเรียนทุน ประเภทต่างๆ
4รายละเอียดและขั้นตอนการลาศึกษา ฝึกอบรม การทำสัญญา แบบใบลา แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษา
5มูลนิธิแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทร่บรมราชชนนี พอ.สว.
6แบบยืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
7เอกสารประกอบการประชุมพัฒนากลไก วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
8แบบรายงานข้อมูลการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานวิจัย
9แบบรายงานข้อมูลการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานวิจัย
10แนวทางการส่งต่อกลุ่มโรคสำคัญจังหวัดลำพูน
11เอกสารประชุมมหกรรมคุณภาพการดำเนินงานพัฒนาการสร้างสุขภาพในชุมชน วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
12ระเบียบ สำนักนายกว่าด้วยการพัฒนาคุณชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561

สมาชิกใน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางพวงผกา สุริวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

200x200
นายพัฒฑณา อินทะชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางกุหลาบทิพย์ พิทักษ์รัตนานุกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางบุญฑริกา สุภานันท์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นายพงศกร ศรีสมยา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสุรัสวดี ศศิวรรณพงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นายธาดา ตรรกทวีผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
200x200
นางสาวณัฏฐธิดา สุขใหญ่
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ