QRCODE ส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล

สมาชิกใน ส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

200x200
นางอุบลกาญจน์ ทับแก่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นางสาวสาวิตรี วารี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นายจริญ จินาเดช
นักวิชาการสาธาณสุขชำนาญการ
200x200
นายธนา อิ่นอ้าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
200x200
นางสาวศิริทิพย์ เทียนแก้ว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ