QRCODE ทันตสาธารณสุข

#หัวข้อ
1เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 9/60 (28 ธ.ค.60)
2เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 8/60 ( 19ต.ค.60)
3เอกสารประกอบการประชุมตุลาคม
4ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย จังหวัดลำพูน ปี2559
5ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 8/2559
6กำหนดการออกนิเทศงานทันตสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปี 2559
7อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องข้อมูล 43 แฟ้ม จาก HDC เพื่อแก้ปัญหา
8เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 6/2559 (24-06-59)
9ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 6/2559
10ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 3/2559
11ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 1/2559
12ประชุมวิชาการและนิทรรศการอาหารว่างและเครื่องดื่มอ่อนหวานสำหรับคนไทย จังหวัดลำพูน ปี 2558
13ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 11/2558

#หัวข้อ
1เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 1/2565 (20 ต.ค. 64)
2เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 5/2564 (24 ส.ค. 64)
3เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 4/2564 (14 มิ.ย.64)
4เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 3/2564 (31 มี.ค. 64)
5เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 2/2564 (11 ม.ค.64)
6เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 1/2564 (18 พ.ย. 63)
7เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะประจำเดือนสิงหาคม ปี 2563 (13 ส.ค. 63)
8เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ประจำเดือนมิุนายน 2563
9แนวทางการปฏิบัติงานให้การรักษาทางทันตกรรม (30 เม.ย.63)
10เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะประจำเดือนมีนาคม ปี 2563 (17 มี.ค. 63)
11เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 2/2563 (16 ม.ค. 63)
12เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 1/2563 (31 ต.ค. 62)
13เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 4/2562 (9 ส.ค.62)
14เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 3/2562
15เอกสารประชุมติดตามและสนับสนุนการจัดการข้อมูลสุขภาพช่องปากที่มีปัญหาในระดับอำเภอ
16เอกสารประกอบการประชุมสารสนเทศทันตสาธารณสุข (26 เม.ย.62)
17เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 2/2562 (2 เม.ย.62)
18เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 1/2562 (12 ก.พ.62)
19เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุขจ.ลำพูน ปี2561
20สรุปประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 4/2561 (22 มิ.ย. 61)

สมาชิกใน ทันตสาธารณสุข
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์
ทันตแพทย์ชำนาญการ

200x200
นางสาวชรินดา สุธาวา
ทันตแพทย์ชำนาญการ
200x200
นายวัชรพงศ์ ไชยปันดิ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
200x200
นางสาววรางคณา ขานวล
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
200x200
นางสาวธนภรณ์ ศุภางคะรัตน์
ทันตแพทย์ชำนาญการ
200x200
นางสาวณัชตญา ยะบึง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน