QRCODE ทันตสาธารณสุข

#หัวข้อ
1เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 9/60 (28 ธ.ค.60)
2เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 8/60 ( 19ต.ค.60)
3เอกสารประกอบการประชุมตุลาคม
4ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย จังหวัดลำพูน ปี2559
5ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 8/2559
6กำหนดการออกนิเทศงานทันตสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปี 2559
7อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องข้อมูล 43 แฟ้ม จาก HDC เพื่อแก้ปัญหา
8เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 6/2559 (24-06-59)
9ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 6/2559
10ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 3/2559
11ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 1/2559
12ประชุมวิชาการและนิทรรศการอาหารว่างและเครื่องดื่มอ่อนหวานสำหรับคนไทย จังหวัดลำพูน ปี 2558
13ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 11/2558

#หัวข้อ
1เอกสารประกอบการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2566
2เอกสารประกอบการประชุมติดตามประเมินผล PCU/NPCU ครั้งที่ 2 (ประชุมบริการทันตะ ครั้งที่ 4/66)
3เอกสารประกอบการประชุมติดตามประเมินผล PCU/NPCU (ประชุมบริการทันตะ ครั้งที่ 3/66)
4เอกสารประกอบการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2566 (30 ม.ค.66)
5เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2566 (7 พ.ย. 65)
6เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2565 (22 ส.ค. 65)
7เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 (20 มิ.ย. 65)
8เอกสารประกอบการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2565 (24 ก.พ. 65)
9เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 1/2565 (20 ต.ค. 64)
10เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 5/2564 (24 ส.ค. 64)
11เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 4/2564 (14 มิ.ย.64)
12เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 3/2564 (31 มี.ค. 64)
13เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 2/2564 (11 ม.ค.64)
14เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 1/2564 (18 พ.ย. 63)
15เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะประจำเดือนสิงหาคม ปี 2563 (13 ส.ค. 63)
16เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ประจำเดือนมิุนายน 2563
17แนวทางการปฏิบัติงานให้การรักษาทางทันตกรรม (30 เม.ย.63)
18เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะประจำเดือนมีนาคม ปี 2563 (17 มี.ค. 63)
19เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 2/2563 (16 ม.ค. 63)
20เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 1/2563 (31 ต.ค. 62)

สมาชิกใน ทันตสาธารณสุข
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์
ทันตแพทย์ชำนาญการ

200x200
นางสาวชรินดา สุธาวา
ทันตแพทย์ชำนาญการ
200x200
นายวัชรพงศ์ ไชยปันดิ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
200x200
นางสาววรางคณา ขานวล
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
200x200
นางสาวธนภรณ์ ศุภางคะรัตน์
ทันตแพทย์ชำนาญการ