QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ (แก้ไข) - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

(แก้ไข) - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )