QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10 /2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )