QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคที่หนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ ๒๕๔๐
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2016-03-02 17:11:00 )