QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
รายละเอียด

รายละเอียด

สสอ ลี้ ขอลงข้อมูล พื้นฐานของหน่วยงาน ดังนี้

1.ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลผู้บริหาร นโยบายผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

ตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง(กฎกระทรวง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ

ที่เกี่ยวเนื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2560 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผล

4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผล

5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

6.รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

8.มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงาน

๙.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2019-08-02 15:30:00 )