QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนตามหลักการควบคุมภายใน
รายละเอียด

 

สสอ.ลี้ ขอเผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2019-02-14 07:45:00 )