QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2019-05-11 08:05:00 )