QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8 /2562 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8 /2562 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )