QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ จังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓วันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
รายละเอียด

การประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ จังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓วันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )