QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 10/ 2562 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 10/ 2562 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )