QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ การประชุมแนวนโยบายการดาเนินงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2563 วันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

การประชุมแนวนโยบายการดาเนินงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2563 วันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )