QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ แบบฟอร์คำสั่งจ้าง/ลาออก ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน รายวัน
รายละเอียด

แบบฟอร์คำสั่งจ้าง/ลาออก  ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน รายวัน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )