QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดลำพูน (วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563)
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )