QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/ 2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/ 2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )