QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ การจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพรก.เงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID-19
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )