QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ. ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ. ลำพูน
รายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ. ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ. ลำพูน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )