QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9/ 2563 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )