QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ประเภทโฆษณาและเผยแพร่ (รายการกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมองแบบที่1) จำนวน 2 ชุด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุดและของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไซ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2020-11-13 16:43:00 )