QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )