QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/ 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าซาง
รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/ 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 วันพุธที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )