QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(เพิ่มเติม)
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(เพิ่มเติม)

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )