QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ
รายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )