QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
รายละเอียด

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )