QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศผลการประกวดออกแบบสื่อวิชาการ infographic "คนลำพูนปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับ"
รายละเอียด

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวณัฐกานต์  คงศรี

รองชนะเลิศ อันดับ  2

นายวุฒิชัย  ปารมีธง

ชมเชย อันดับ 3

นางสาวศศิวิภา  มณีศิลป์

                                           ระดับมัธยมศึกษา

ชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวปัทมาพร  ผัดเป้า

รองชนะเลิศ อันดับ  2

นางสาวรวิสา  ทาอินทร์

ชมเชย อันดับ 3

-

ระดับประถมศึกษา

 

**** ขยายกรอบระยะเวลาการส่งผลงาน

***สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะประสานไปยังผู้ได้รับรางวัลต่อไป 

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2021-07-22 15:50:00 )