QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )