QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 /2566 วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 /2566 วันศุกร์ ที่ 28  เมษายน  2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )