QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6 /2566 วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2566 วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )