QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )