QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8 /2566 วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )