QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลลี้
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลลี้

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2015-11-20 09:00:00 )