QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานสถานีอนามัยบ้านท่าตุ้ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
รายละเอียด

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานสถานีอนามัยบ้านท่าตุ้ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2017-07-27 09:25:00 )