QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และเป็นผู้มีสิทธิประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รพ.ทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และเป็นผู้มีสิทธิประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รพ.ทุ่งหัวช้าง

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )