QRCODE กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#หัวข้อ
21ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 1)
22ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 2)
23ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 1)
24ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 4)
25ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 3)
26ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2)
27เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อความสำเร็จในการบริหารงานด้านทรัพยากร
28ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1)
29ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนพฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 5)
30ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 33 และหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 ปีงบประมาณ 2562
31ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนพฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 4)
32ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนพฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 3)
33ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนพฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2)
34ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนพฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 1)
35ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (23 อัตรา)
36ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนตุลาคม 2561 ครั้งที่ 3)
37ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนตุลาคม 2561 ครั้งที่ 2)
38ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนตุลาคม 2561 ครั้งที่ 1)
39 ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 3)
40ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 2)

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
21บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงโครงสร้างใหม่
22การประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
23แก้ไข การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
24แบบคำร้องขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
25แบบฟอร์มลาออกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
26แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม การประชุมใหญ่สมาชิก กสล.พกส. ประจำปี 2560
27คู่มือจัดทำแบบประเมินเลื่อนระดับ และเงินประจำตำแหน่ง
28แบบฟอร์มขอย้ายข้าราชการ
29ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ
30แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
31คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2577/2560 ลว.29 พ.ย.60 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
32แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ และหนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ
33สำเนาคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2531/2560 ลว.21 พ.ย.60 เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม (จริยา)
34ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 3 ราย
35โครงสร้างใหม่ของโรงพยาบาลชุมชน
36แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จ.ลำพูน ที่ 2239/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 (หน้า 7)
37คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จ.ลพ ที่ 2239/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
38หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ 0017.5/ว 18028 ลว.24 ต.ค.60
39หนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ที่ สธ 0226/ว 3620 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
40แบบฟอร์มข้อมูลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ จังหวัดลำพูน + ข้อมูลกำลังคน

สมาชิกใน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางผ่องศรี อุปละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

200x200
นางสาวฐิติกมล จันทะระ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
200x200
นางสาวศิริรัตน์ สายสุคนธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางณัฐชยา ไชยมะโน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางสาวชลธิชา ศรีชัยวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
200x200
นายทศพร เตชะพลี
นักทรัพยากรบุคคล
200x200
นางสาวสุกัญญา พรมเถาว์
นักทรัพยากรบุคคล