QRCODE กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#หัวข้อ
61ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32 และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 ปีงบประมาณ 2561
62ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 1)
63ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 3)
64ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 2)
65ประกาศผล การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
66ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1)
67ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 3)
68ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 2)
69ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 1)
70ขอความร่วมมือรายงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
71 2017-11-17 09:25:00 ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 3)
72หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การให้ปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - Update
73ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 2)
74รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง (ผอ.รพ.สต.ห้วยต้ม.พยาบาลวิชาชีพ รพ.แม่ทา และรพ.บ้านธิ) ตั้งแต่วันที่ 16-24 พ.ย.60
75รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
76แบบฟอร์มขอย้ายข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
77[พนักงานกระทรวงฯ] ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
78การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดภูมิภาค (สสอ.+สอ.)
79การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดภูมิภาค (โรงพยาบาลชุมชน)

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
21แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ และหนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ
22สำเนาคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2531/2560 ลว.21 พ.ย.60 เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม (จริยา)
23ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 3 ราย
24โครงสร้างใหม่ของโรงพยาบาลชุมชน
25แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จ.ลำพูน ที่ 2239/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 (หน้า 7)
26คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จ.ลพ ที่ 2239/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
27หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ 0017.5/ว 18028 ลว.24 ต.ค.60
28หนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ที่ สธ 0226/ว 3620 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
29แบบฟอร์มข้อมูลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ จังหวัดลำพูน + ข้อมูลกำลังคน
30แบบฟอร์มขอจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
31บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง กก.กองทุ11สค59
32แบบฟอร์มการขอจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
33แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
34ฟอร์มบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข + คำขอบัตรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สมาชิกใน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางผ่องศรี อุปละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

200x200
นางสาวฐิติกมล จันทะระ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
200x200
นางสาวศิริรัตน์ สายสุคนธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางณัฐชยา ไชยมะโน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางสาวชลธิชา ศรีชัยวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
200x200
นายทศพร เตชะพลี
นักทรัพยากรบุคคล
200x200
นางสาวสุกัญญา พรมเถาว์
นักทรัพยากรบุคคล