QRCODE กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#หัวข้อ
1ขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.บ้านธิ
2รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
3รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง (ผอ.รพ.สต.ห้วยต้ม.พยาบาลวิชาชีพ รพ.แม่ทา และรพ.บ้านธิ) ตั้งแต่วันที่ 16-24 พ.ย.60
4[พนักงานกระทรวงฯ] ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
5 2017-11-17 09:25:00 ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 3)
6ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563
7ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 3)
8ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 3)
9การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561
10การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
11การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดภูมิภาค (สสอ.+สอ.)
12การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดภูมิภาค (โรงพยาบาลชุมชน)
13กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
14ขอความร่วมมือรายงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
15ประกาศผล การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
16ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
17ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( 6 ตำแหน่ง )
18ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
19ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
20ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (23 อัตรา)

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
1ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
2หนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ที่ สธ 0226/ว 3620 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ 0017.5/ว 18028 ลว.24 ต.ค.60
4แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
5แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
6 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538
7 แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ( ตาม ว.246 ลงวันที่ 3 ก.พ. 63 )
8แบบฟอร์มขอย้าย-ขอโอน (ปรับปรุงใหม่)
9บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง กก.กองทุ11สค59
10แบบฟอร์มขอจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
11การจัดเก็บข้อมูลภาระงาน FTE
12การประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
13คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2577/2560 ลว.29 พ.ย.60 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
14คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จ.ลพ ที่ 2239/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
15คู่มือการใช้ HROPS (NON-HR)
16คู่มือจัดทำแบบประเมินเลื่อนระดับ และเงินประจำตำแหน่ง
17บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงโครงสร้างใหม่
18ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 3 ราย
19ฟอร์มบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข + คำขอบัตรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
20สำเนาคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2531/2560 ลว.21 พ.ย.60 เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม (จริยา)

สมาชิกใน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางผ่องศรี อุปละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

200x200
นางสาวฐิติกมล จันทะระ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
200x200
นางสาวศิริรัตน์ สายสุคนธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางณัฐชยา ไชยมะโน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางสาวชลธิชา ศรีชัยวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
200x200
นายทศพร เตชะพลี
นักทรัพยากรบุคคล
200x200
นางสาวสุกัญญา พรมเถาว์
นักทรัพยากรบุคคล