QRCODE กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#หัวข้อ
1 ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 3)
2 ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2)
3 2017-11-17 09:25:00 ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 3)
4[พนักงานกระทรวงฯ] ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
5การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561
6การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
7การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดภูมิภาค (สสอ.+สอ.)
8การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดภูมิภาค (โรงพยาบาลชุมชน)
9การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2565) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
10การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2565) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
11การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2565) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
12กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
13ขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.บ้านธิ
14ขอความร่วมมือรายงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
15ประกาศผล การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
16ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
17ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( 6 ตำแหน่ง )
18ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563
19ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
20ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
1 แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ( ตาม ว.246 ลงวันที่ 3 ก.พ. 63 )
2 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538
3การจัดเก็บข้อมูลภาระงาน FTE
4การประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
5คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2577/2560 ลว.29 พ.ย.60 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
6คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จ.ลพ ที่ 2239/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
7คู่มือการใช้ HROPS (NON-HR)
8คู่มือจัดทำแบบประเมินเลื่อนระดับ และเงินประจำตำแหน่ง
9ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
10บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง กก.กองทุ11สค59
11บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงโครงสร้างใหม่
12ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 3 ราย
13ฟอร์มบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข + คำขอบัตรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
14สำเนาคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2531/2560 ลว.21 พ.ย.60 เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม (จริยา)
15หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ 0017.5/ว 18028 ลว.24 ต.ค.60
16หนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ที่ สธ 0226/ว 3620 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
17แก้ไข การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
18แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จ.ลำพูน ที่ 2239/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 (หน้า 7)
19แบบคำร้องขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
20แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ และหนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ

สมาชิกใน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางผ่องศรี อุปละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

200x200
นางสาวฐิติกมล จันทะระ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
200x200
นางสาวศิริรัตน์ สายสุคนธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางณัฐชยา ไชยมะโน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางสาวชลธิชา ศรีชัยวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
200x200
นายทศพร เตชะพลี
นักทรัพยากรบุคคล
200x200
นางสาวสุกัญญา พรมเถาว์
นักทรัพยากรบุคคล