QRCODE งานการเงิน

#หัวข้อ
41งบทดลองเดือนพฤษภาคม2560
42เงินค่าป่วยการ อสม. งวดเดือน เมษายน 2560
43งบทดลองเดือนเมษายน2560
44โอนเงิน อสม.ประจำเดือน มีนาคม 2560
45เงินได้เดือน เมษายน 2560
46งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำเดือน มีนาคม 2560
47เงินค่าป่วยการ อสม.เดือน กุมภาพันธ์ 60
48เงินค่าป่วยการ อสม. เดือน มกราคม 2560
49เงินค่าป่วยการ อสม.เดือน ธันวาคม 2559
50เงินได้เดือน มีนาคม 2560
51งบทดลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เดือน กุมภาพันธ์ 2560
52เงินได้เดือน กุมภาพันธ์ 2560
53เงินค่าป่วยการ อสม. งวดเดือน พฤศจิกายน 2559
54ค่าป่วยการ อสม.เดือน ตุลาคม 59
55เงินได้เดือน มกราคม 2560
56เงินได้อื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2559
57เงินได้อื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2559
58ค่าป่วยการ อสม.เดือน กย.59
59ขออนุมัติ อสม.เดือน สค.59
60เงินค่าป่วยการอสม. งวดเดือนสิงหาคม 2559

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน งานการเงิน

200x200
นางสาวสินีนาฎ เสนาวรรณา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
200x200
จันจิรา แสงรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
200x200
ศรีทอน มหาวันแจ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
200x200
กรรณิการ์ วงศ์ฝั้น
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
200x200
ชนาภา นามปัญญา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
200x200
คันธรส ขาวงาม
พนักงานพิมพ์ ส.3
200x200
ลักขณา ปามี
นักวิชาการเงินและบัญชี